bærekraftsmålene.jpg

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget med ikrafttredelse fra 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt å sikre allmenhetens tilgang på informasjon.

Et punkt verdt å merke seg er at virksomheten skal rapportere for hele sin virksomhet, inkludert det som er utført av underleverandører og / eller forretningspartnere. Dette må forankres i virksomhetens rutiner og retningslinjer og vil kreve tettere samarbeid og dialog med forretningspartnere og leverandører enn tidligere. 

Kort oppsummert: 

 • Større virksomheter har plikt til å utføre og redegjøre for hvordan virksomheten jobber med å håndtere forhold knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 • Aktsomhetsvurderingen skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
 • Virksomheten skal kartlegge både egen virksomhet og leverandørkjeder/forretningspartnere.
 • Loven trer i kraft 1. juli 2022 og den første redegjørelsen må offentliggjøres senest 30. juni 2023. Deretter årlig oppdatering. 

Hvem gjelder åpenhetsloven for? 

Åpenhetsloven gjelder for virksomheter som omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

 • Salgsinntekt 70 millioner
 • Balansesum 35 millioner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte årsverk: 50

Hvordan påbegynne arbeidet? 

OECD har utarbeidet en 6-trinns modell rundt aktsomhetsvurderingsprosessen og tilhørende støttetiltak.

Denne er som følger: 

 1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
 2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning / skade
 3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/ skade
 4. Overvåk gjennomføring og resultat
 5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert
 6. Sørg for eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd 

Kontakt oss i Admento på post@admento.no eller direkte til seniorrådgiver kenneth.settem@admento.no for mer utfyllende informasjon eller om du ønsker bistand til arbeidet. 

Dato skrevet 17.06.2022 15:40.Endret 22.06.2022 08:39.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!