pride.jpg

Pride & Mangfold

I Admento ønsker vi at alle skal få komme på jobb og være den de er. Alle skal også ha like muligheter til læring og utvikling. Dette høres kanskje enkelt ut, men dette er fortsatt et høyst relevant tema. Juni er måneden når vi feirer Pride og i 2022 er det skeivt kulturår for å markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

21. april i år var det nemlig 50 år siden straffelovens §213, den såkalte homoparagrafen, ble opphevet. Frem til 1972 var seksuell omgang mellom menn kriminelt som en del av sedelighetsloven. Etter hvert snudde dette og i 1981 vedtok Stortinget en lov som kriminaliserte grovt krenkende ytringer "overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering". Videre fikk lesbiske, homofile og bifile diskrimineringsvern i arbeidslivet i 1998 og transpersoner fikk vern mot diskriminering fra 2014. Nylig har arbeidsgivere fått plikt til å gjennomføre tiltak for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlagene (ARP).

Samtidig vet vi at i mange land forfølges fortsatt mennesker på bakgrunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Her er Pride en viktig arena for å synliggjøre at LHBT-personers rettigheter må tas på alvor.

En liten status: 

Homofili er kriminalisert i 68 land i verden.

I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili.

I mange er land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt-personers rettigheter.

Men i Norge er vel alt bare fryd og gammen. Eller? 

Forskning publisert av bufdir viser at mange lhbt-personer fortsatt kvier seg for å være åpne overfor ledere, kollegaer og klienter (Andersen og Malterud, 2013) og at negativ atferd og kommentarer rettet mot lhbt-personer er relativt utbredt i arbeidslivet. Holdninger har bedret seg betraktelig de siste 10 årene, men fortsatt er 10 % av menn negative til å jobbe sammen med en transperson. I Norge viser rapporten "Alskens folk" gjennom intervjuer at flere transpersoner har opplevd å bli fratatt arbeidsoppgaver og blitt «presset ut» av jobben. 

Å ha et lhbt-og mangfoldsperspektiv i arbeidslivet handler om å sikre at arbeidsplassen er inkluderende for alle. Som arbeidsgiver kan man ta et standpunkt og innføre nulltoleranse for trakassering, hatefulle ytringer og nedsettende vitser og jobbe proaktivt for å gjøre arbeidsplassen til et trygt sted hvor man kan være seg selv uten å måtte skjule sin identitet for kolleger, kunder og klienter.  

Likestillings- og diskrimineringsloven slår fast at alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Dette kan blant annet innebære å tilrettelegge fysiske forhold på arbeidsplassen, hindre diskriminering i ansettelsesprosesser og sørge for et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsgivere skal også jobbe for å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. 

I Admento er vår ledestjerne at vi skal gi ærlige og lønnsomme råd og da er det lett å anbefale mangfold. Mangfold er ikke bare etisk og moralsk riktig og samtidig fornuftig for å ha en god profil internt og eksternt – det er også i aller høyeste grad lønnsomt. Studier bl.a publisert av Mckinsey viser at bedrifter som er gode på en rekke faktorer innen mangfold leverer bedre økonomiske resultater. Samtidig kommer ikke dette av seg selv, mangfoldige team trenger også god ledelse for å lykkes og få ut sitt potensiale. 

Noen råd til deg som arbeidsgiver: 

  • Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om dere ikke kjenner til at noen diskrimineres. Dette arbeidet skal også redegjøres for og dokumenteres i årsrapporten til bedriften. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). 
  • Jobb godt med arbeidsmiljø- og kultur hele året. Hvilken sjargong har dere på arbeidsplassen? Er det settinger der medarbeider vil føle seg ekskludert? Har dere verdier så bruk disse også i arbeidet for å få et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø. For vår egen del har vi en kjerneverdi som heter "ordentlig" som bl.a tar for seg at vi skal behandle hverandre bra på jobb.  En del av innholdet i denne verdien er som følger: "Hos oss får du ærlige og ryddige fagfolk som er hel ved. Ved å oppføre oss ordentlig, med tillit  og respekt for hverandre bygger vi  hverandre bedre – hver dag".
  • Hvilke ord bruker dere i stillingsannonsene deres? Det er gjort mye arbeid på såkalt "kjønnede ord" og hvilke ord i annonser til tiltrekker seg hhv menn og kvinner. Og hvordan sikrer dere at alle uavhengig av funksjonsnivå, seksuell legning, etnisitet, religion etc føler seg velkomne til å søke? 
  • Ha fokus på involvering og det å bli kjent med kulturen i selskapet i onboardingen av nye. Jobb med den gode balansen mellom at den nye skal læres opp og bli en del av kulturen, samtidig som dere ber om tilbakemeldinger på ting ved kulturen som bør utfordres eller arbeides med. En av mine favorittvideoer om hvor viktig det er å la medarbeidere få være seg selv er denne korte Pixar-filmen om Purl som starter i ny jobb.
  • Inkluder spørsmål om mangfold og inkludering i medarbeiderundersøkelsene dere gjør i selskapet, og når dere sender ut ulike spørreskjema så la det være mulig å krysse av for mer enn kun mann og kvinne på kjønn. 
  • Tenk over hvordan dere bruker alkohol på deres arrangement for medarbeidere. Hvilke arrangement bør dere ha uten alkohol, og når det er alkohol involvert hvor mye skal dere dekke som arbeidsgiver?
  • Ha kontroll på hvordan dere lønner menn, kvinner og andre i samme stillinger. Hvem prioriteres når det er nye stillinger ledig og ved lønnsopprykk? Utarbeid gode saklige kriterier for opprykk og en politikk for lønnsdannelse i bedriften.  

Mangfold er ikke bare viktig i juni når det er pride week og fokus på at love er love, eller når en skal skrive årsrapporten og ha med et avsnitt om mangfold, likestilling og rapportering. Mangfold er viktig året rundt. Jeg synes Amnesty sitt mål er så godt at vi ikke trenger å finne opp et eget, og dette gjelder året rundt: 

"Vårt mål er et samfunn der alle har de samme rettighetene uavhengig av hvem de er eller hvem de elsker".

Ønsker du råd for å drive godt mangfoldsarbeid? 

Vi i Admento hjelper kunder med å gi ærlige og lønnsomme råd, og har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med å komme godt i gang eller videreutvikle arbeidet ditt med mangfold, likestilling og inkludering. 

For sparring, spørsmål og råd ta kontakt med oss på hr@admento.no 

Lars P. Elvedal

HR- & kommunikasjonsdirektør , Admento

Dato skrevet 17.06.2022 14:03.Endret 22.06.2022 09:43.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!