Samling_Ålesund-2023-10 (1).JPG

Kjenner du til styrets handlingsplikt i aksjeselskap med svak egenkapital eller likviditet?  

Mange selskap opplever en krevende tid med sterk prisvekst på sine innskuddsfaktorer og økte finansieringskostnader. Dette truer lønnsomheten og kan tære på selskapets egenkapital og likviditet. Sitter man i styret i slike virksomheter er det viktig å være kjent med styrets handslingsplikt.  Vi har snakket med en av våre dyktige rådgivere, Lars Erik Stubsjøen, om temaet.

- Alle aksjeselskap skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som regnes som forsvarlig vil variere fra selskap til selskap og mellom ulike bransjer, sier Lars Erik og påpeker forhold som vil tale for et høyere krav til egenkapital og likviditet. Dette kan blant annet være (listen er ikke uttømmende):  

 • Bransje preget av høy risiko for tap:

  Prosjektbaserte bransjer som bygg- og anlegg kan være eksempel på dette. 
   
 • Høy gjeldsgrad:

  Det vil si høy andel gjeld i forhold til egenkapital.  

 • Gjeldens sammensetning:

  Ansvarlige lån og langsiktige banklån med god sikkerhet er mindre risikable en kortsiktige lån.
    

Ved vurdering av forsvarlig egenkapital forteller Lars Erik at det er eiendels- og gjeldspostenes virkelige verdi som skal legges til grunn. Dette innebærer at eventuelle merverdier på eiendelene som ikke er bokført i regnskapet må inngå i egenkapitalberegningen. 

- I motsatt tilfelle må eventuelle forpliktelser eller verdifall som ikke er medtatt i regnskapet også hensyntas, deler Lars Erik, og fortsetter: Dette innebærer at for eksempel sist vedtatte balanse ikke nødvendigvis er et dekkende grunnlag for vurdering av egenkapitalen i forhold til handlingsplikten. Det er ikke alle som er klar over akkurat det. 

Lars Erik anbefaler deg å kontakte din rådgiver i Admento for en prat, dersom dette er noe du vil se nærmere på. Alternativt kan du kontakte oss via skjemaet nedenfor.

Hva er styrets handlingsplikt?  

Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak for å rette på situasjonen. Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå slike tiltak, eller tiltakene ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst. Styrets handlingsplikter følger av aksjelovens §3-5.  

Hva er konsekvensene ved brudd på handlingsplikten?  

Dersom handlingsplikten til styret ikke følges, kan i ytterste konsekvens styrets medlemmer stilles personlig erstatnings- og straffeansvarlig. Det er derfor svært viktig med tett oppfølging av selskapets egenkapitalsituasjon og at denne oppfølgingen dokumenteres grundig i styrets protokoller.  

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift?
La oss ta en prat:

Dato skrevet 06.06.2024 23:06.Endret 06.06.2024 23:11.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!